İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku


Hizmet Description
 • 2
 • 15 Ocak 2021

İdare Hukuku nedir?

İdare hukuku temel olarak kamu yararı çerçevesinde idari teşkilat içindeki kurum ve kuruluşların işleyişlerinin, gerçek ve özel hukuk kişilerine karşı yetki ve sorumluluklarının incelendiği hukuk dalıdır. İdarenin gerçekleştirdiği iş ve işlemler kişilerle yakından ilgili olduğundan; bu hususta birçok uyuşmazlık söz konusu olabilmektedir.

İstisnai durumlar haricinde hukuk davaları yargılama usulünde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na başvurulurken; İdare Hukukuna özgü davalarda ise hukuk davalarından farklı olarak 6100 Sayılı Kanun’a değil, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na başvurulmaktadır. Dolayısıyla idari uyuşmazlıkların çözümü ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

Türk Yargı Sistemi’nin ana kollarından biri olan İdari Yargı; devlet ile birey arasında tabiri caizse bir köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda uyuşmazlıkların İdari Yargı’ya taşınmasıyla; kamu gücüyle bireyin temel hak ve özgürlüklerine yapılan veyahut yapılması söz konusu olan hak ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bireylerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları da yargı önüne taşıması önem arz etmektedir.

 • İdare Hukuku alanında ofisimizce verilen hizmetler nelerdir?

ATD Hukuk Ofisi olarak yıllara dayanan tecrübemiz ile bugüne kadar idari yargı alanındaki birçok dosya sürecin titizlikle takip edilmesiyle sonuca ulaşmıştır. Hâlihazırda da büromuz bünyesinde idari dava dosyası takibi yapılmaktadır. ATD Hukuk Ofisi olarak büromuzca;

 • İptal davaları/ tam yargı davaları,
 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesine ilişkin iptal davaları,
 • Disiplin cezalarına ilişkin davalar
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • İmar hukukuna ilişkin davalar,
 • İhale hukukuna ilişkin davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi de dahil olmak üzere idare hukukuna ilişkin  her türlü hukuki süreç takip edilmektedir.

Vergi Hukuku nedir?

Vergi Hukuku, kamu hukuku dallarından biridir. Vergi Hukuku genel manada devlet ve vatandaşlar arasındaki vergi ilişkisini ve vergisel yükümlülükleri konu edinmektedir. İşbu konularda çıkacak uyuşmazlıklarda ise temel olarak “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”na başvurulmaktadır.

Anayasa’nın 73. Maddesi uyarınca “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” Dolayısıyla “vergi yükümlülüğü” bireyin devlete karşı yerine getirmesi gereken asli yükümlülüklerinden biridir. Ancak bu yükümlülüğün yerine getirilmesi sırasında veyahut sonrasında birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada bireylerin devlet karşısında vergi hukukuyla en bağlantılı hak olan “mülkiyet hakkı” başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin etkili bir şekilde korunması gerekmektedir.

 • Vergi Hukuku alanında ofisimizce verilen hizmetler nelerdir?

ATD Hukuk Ofisi olarak yıllara dayanan tecrübemiz ile bugüne kadar vergi hukuku alanındaki muhtelif dosyalar bakımından sürecin titizlikle takip edilmesiyle sonuca ulaşılmıştır. Hâlihazırda da büromuz bünyesinde vergi hukuku kapsamında dosya takibi yapılmaya devam edilmektedir.

ATD Hukuk Ofisi olarak büromuzca;

 • Vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Gümrük ve Uluslararası Ticaret hukuku mevzuatın kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği,
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin iptal davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Şirket ortaklarının vergisel yükümlülükleri konusunda hukuki danışmanlık
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisine ilişkin iptal davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Kentsel dönüşümde tapu harçlarının ve muafiyet konusu vergi ve ödemelerin iade davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,
 • Şirketlerin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Genel  ve özel usulsüzlük cezasına karşı açılacak davalar,
 • Defter kaydı tutmada hile, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme gibi vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin itirazlar ve davalarda dahil olmak üzere ofisimizce Vergi Hukuku’na ilişkin her türlü hukuki süreç titizlikle yürütülmektedir.