Bireysel Başvuru Hukuku

Bireysel Başvuru Hukuku


Hizmet Description
 • 0
 • 22 Nisan 2021
 • Bireysel Başvuru nedir? Kimler bireysel başvuruda bulunabilir?

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerin olağan kanun yollarını tükettikten sonra başvurabildikleri olağanüstü bir kanun yoludur. Bu noktada ilgili mevzuat kapsamında korunan temel hak ve hürriyeti ihlal edildiğini düşünen kişiler Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmektedirler.

 • Hangi kararlar için bireysel başvuru yoluna gidilebilir?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulabilmek için söz konusu kararın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlardan olması şarttır. İlgili karar bir hukuk davasına ilişkin olabileceği gibi, ceza ve idare hukuku alanına konu kararlardan da olabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için; hakkının/ haklarının ihlal edildiğini düşünen kişilerin söz konusu hakkının/ haklarının Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklardan olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden biri tarafından ihlal edilmesi gerekmektedir.

 • Bireysel başvuru hangi tarihten itibaren ve kaç gün içinde yapılabilir?

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel başvuru; söz konusu karar hakkında olağan kanun yollarının tüketilmesinden ve karar başvurucu tarafından öğrenildikten, başka hak arama yolları yok ise ihlal öğrenildikten sonra 30 gün içinde yapılmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için başvuru sahibinin iç hukuk yollarını tüketmesi ve kesin karar tarihinden sonra 6 ay içinde mahkemeye başvurması gerekmektedir.

 • Bireysel başvuru hangi haklar bakımından söz konusudur?

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlükleri kamu gücü vasıtasıyla ihlal edilen herkes Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilir.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde (İçtüzük) belirtilen şartlara uygun biçimde ve bireysel başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için; ihlal edildiği düşünülen hakkının/ haklarının Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklardan olması gerekmektedir.

 • Bireysel Başvuru Hukuku kapsamında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler nelerdir?

ATD Hukuk Bürosu; alanında uzman kadrosu ve yıllara dayanan tecrübesi ile temel hak ve hürriyetleri kamu gücü tarafından ihlal edilen kişiler bakımından uzun yıllardır çeşitli dosyalarda Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hizmeti vermektedir.  Bu bağlamda büromuz bünyesinde;

 • Gerek gerçek kişi gerek tüzel kişi müvekkillerimizle bireysel başvuru usulüne ilişkin detaylı değerlendirme toplantılarının yapılması,
 • Anayasa Mahkemesi’ne/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulması düşünülen dosyaların kabul edilebilirlik bakımından değerlendirilmesi,
 • Bireysel Başvuru formunun ve mahkemelere ibraz edilecek bütün delil ve belgelerin dosya özelinde ve titizlikle hazırlanması,
 • Bireysel Başvuruların yapılması, mahkemelerce gerekli görülmesi halinde yapılan duruşmalara, tanık ve uzman dinletilmesi aşamaları ile keşiflere katılımın sağlanması,
 • Başvuru sonrasında başvurunun akıbetinin özenle takip edilmesi ve mahkeme kararlarının icrasının sağlanması gibi birçok hukuki hizmet sunulmaktadır.