İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


Hizmet Description
 • 1
 • 22 Nisan 2021

Hukukun en temel amacı hakkın tanınması ve korunmasıdır. İcra ve İflas Hukuku ise alacaklı ve borçlu arasındaki maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin Devletin yetkili organları (cebri icra organları) yardımı ile yerine getirilmesi amacına hizmet eden hukukun alt dallarındandır.

Cebri icra usulü, kendi rızasıyla borçlarını ödeyemeyen borçluların borçlarını, alacaklılarının talebi doğrultusunda Devlet kuvveti ile gereğinde zor kullanarak ödemelerinin sağlanmasıdır. İcra İflas Hukuku’nda genel olarak iki cebri icra çeşidi düzenlenmiştir. Bunlardan birisi cüz’i (ferdi) icra (icra takibi) diğeri ise külli (toplu) icradır (iflas takibi).

İcra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklı ile borçlunun borca yetecek miktarda malvarlığı cebri icraya konu olurken, iflas hukukunda, cüz’i icradan farklı olarak, iflasa tabi borçlunun karşısında tüm alacaklıları bulunur ve takibin konusunu borçlunun haczedilebilir tüm malvarlığı oluşturur.

ATD Hukuk Bürosu olarak uzman ekibimizle, icra ve iflas takip süreçlerinde, gecikmiş alacakların tahsili konusunda ve diğer bütün hukuki ihtilaflarda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Müvekkillerimiz arasında sektörünün öncü firmalarının yanı sıra varlık şirketleri de yer almaktadır. Cebri icra konusunda müvekkillerimize sağladığımız hukuki desteklerin bir kısmı şu şekildedir:

 • Borç tasfiye görüşmeleri
 • Alacağın tahsili amacıyla icra müdürlüklerinde takiplerin başlatılması ( İlamlı ve ilamsız takipler, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, nafaka alacaklarının tahsili amacıyla açılan icra takipleri, menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takipler ve kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takipleri)
 • İhtiyati haciz işlemleri
 • Borca ve imzaya itiraz davaları
 • Borçluların 3.kişilerdeki hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz mallarının araştırılması ve gerekli haciz işlemlerinin yapılması
 • Konkordato sürecinin yönetilmesi
 • Hacizli veya rehinli araçların satılarak paraya çevrilmesi
 • Hacizli veya ipotekli taşınmazların satılarak paraya çevrilmesi
 • Tahliye davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • İstihkak davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • Kıymet takdirine itiraz davaları
 • Sıra cetveline itiraz davaları
 • İflas davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları
 • Karşılıksız çek davaları