Gayrimenkul ve Kamulaştırma Hukuku

Gayrimenkul ve Kamulaştırma Hukuku


Hizmet Description
 • 0
 • 15 Ocak 2021

Gayrimenkul Hukuku nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35. Maddesi uyarınca “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” Keza İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Ek Protokol No.1’in “Mülkiyetin korunması” başlıklı 1. Maddesine göre “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.”

Bu bağlamda Anayasal düzen ve Uluslararası Hukuk düzeninde korunan mülkiyet hakkı Gayrimenkul Hukuku ve Kamulaştırma Hukuku alanları ile yakinen ilintilidir. Gerek bireyler arasında gerekse birey-devlet arasında birçok ihtilafın doğduğu bu alanda söz konusu ihtilafların çözümü farklı alanlarda uzmanlık gerektirmedir.

Medeni hukuk bünyesindeki Eşya Hukuku alanlarından birisi olan Gayrimenkul Hukuku müvekkillerimizin birçok ihtilafının çözüm alanı olmaktadır. Arsa, apartman, ev gibi taşınmaz mallara ilişkin olmakla birlikte irtifak hakkı kurulması, ön alım davaları, ipotek uyuşmazlıkları, müdahalenin önlenmesi ve ortaklığın giderilmesi davaları bu çerçevede değerlendirilmektedir.

 • Gayrimenkul Hukuku alanında ofisimizce verilen hizmetler nelerdir?

Gayrimenkul Hukuku alanında danışmanlarımız ve ofisimiz bünyesinde çalışan uzman avukatlar eliyle müvekkillerimize vermiş olduğumuz dava ve danışmanlık hizmetleri başlıca şu alanlardadır:

 • İrtifak hakkı, intifa hakkı ve bu alanda doğan ihtilaflar,
 • Ön alım davaları,
 • El atmanın önlenmesi davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Tapu iptal tescil davaları,
 • İstihkak davaları,
 • İpotek uyuşmazlıkları,
 • Tapu kayıt düzelim davası, Tapu sicilleri ve ilgili idareler nezdindeki işlemlerin takibi,
 • FIDIC sözleşmeleri,
 • İmar hukuku ve bu alanda doğan ihtilaflar,
 • Kat mülkiyeti hukuku ve bu alanda doğan ihtilaflar (Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bağlantılar, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, kat malikleri ve kat irtifakı sahiplerinin borçları, Ana gayrimenkulün yönetimi, yönetim planları, kat malikleri kurulu toplantıları, yönetimlerin denetlenmesi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi ve sair uyuşmazlıklar),
 • Mühendislik, tedarik ve inşaat işleri sözleşmeleri (“EPC”),
 • Ticari veya konut amaçlı gayrimenkul projeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (Arsa sahibinin hak ve borçları, yüklenicinin hak ve borçları, teminatlar, tarafların borçlarını ifa etmemesinin sonuçları ve ilgili diğer hususlar),
 • Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul inşaat ve geliştirme modelleri,
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) kuruluşları, yönetimi ve hukuki danışmanlıkları,
 • Kentsel dönüşüm, Kentsel dönüşüm sürecinde kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri ve bu alanda doğan ihtilaflar,
 • İnşaat tahkimler,
 • Gayrimenkul Hukuki Durum Tespitleri ve Gayrimenkul Finansmanları,
 • Çevre Hukuku ve bu alanda doğan ihtilaflar,

Kamulaştırma Hukuku nedir?

Kamu yararı gerekçesiyle devlet tarafından, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın özel mülkiyetine son verilmesine kamulaştırma denilmektedir

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 46. Maddesi Kamulaştırmayı şu şekilde düzenler:

Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.”

Kamulaştırma kişilerin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahaledir. Dolayısıyla mülkiye hakkına yapılacak bu müdahalenin ancak kamu yararı amacıyla yapılması ve kanunla getirilmiş bir sınırlama olması gerekir. Bu bağlamda kamulaştırmadan söz edilebilmesi için kamu yararının gerektirdiği özel bir durum olmalı, kamulaştırılacak mal özel bir mülkiyette bulunmalı, kamulaştırma kararı ilgili mevzuata uygun bir biçimde alınmış ve onaylanmış olmalı, kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenmiş olmalıdır.

Kamulaştırma Hukuku bu noktada Kamulaştırma ilkeleri, Kamulaştırma işlemi, Kamulaştırmadan dönüş, geri alma ve Kamulaştırma davaları gibi kamulaştırma sürecine ilişkin hususları irdeleyen hukuk dalıdır. Gerek 2942 Sayılı Kanun gerekse özel yasa hükümlerine göre herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaksızın veya kamulaştırma işlemine başlanılmakla birlikte sonuçlandırılmadan taşınmaza el atılırsa kamulaştırmasız el atma gerçekleşmiş olmaktadır.

 • Kamulaştırma Hukuku alanında ofisimizce verilen hizmetler nelerdir?

Kamulaştırma Hukuku alanında danışmanlarımız ve ofisimiz bünyesinde çalışan uzman avukatlar eliyle müvekkillerimize vermiş olduğumuz dava ve danışmanlık hizmetleri başlıca şu alanlardadır:

 • İdari Yargıda açılan tazminat davaları,
 • Adli Yargıda açılan tazminat davaları,
 • Ecrimisil davaları,
 • İdari işlemin iptali davaları,
 • İdari Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,
 • Müdahalenin Önlenmesi ve Eski Hale Getirme davaları,
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescillenen yapılar ve bu Kanun kapsamında doğan uyuşmazlıklar,
 • Kamulaştırma ve irtifak hakkı uyuşmazlıkları,
 • Kamulaştırma ve idari süreç takipleri,
 • Kamulaştırma bedel tespiti davaları,
 • Tescil davaları,
 • Kısmi kamulaştırma uyuşmazlıkları,
 • Baraj inşaatı için yapılan kamulaştırmalar,
 • Düzeltim davaları,
 • Acele el koyma, tescil işlemleri ve bu alanda doğan uyuşmazlıklar,
 • Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırılması uyuşmazlıkları,
 • Kamulaştırmada boşaltma, vazgeçme ve geri alma süreç takipleri,
 • Acele kamulaştırma uyuşmazlıkları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerlere ilişkin uyuşmazlıklar.